10:58 08/03/2013
1. GDP Kể từ khi tái lập tỉnh (năm 1992) đến nay, Bình Thuận luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) bình quân hàng năm tăng 12,3%; trong đó, GDP nhóm ngành: nông - lâm - thủy sản tăng 7,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,1%; dịch vụ tăng 14,3%. GDP bình quân đầu người đến năm 2011 đạt 26,8 triệu đồng (tương đương 1.288 USD, tăng gấp 10 lần so với năm 1991). Tỷ lệ tích lũy từ nội bộ nền kinh tế từ 9,5% (năm ...